Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju REGIO informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju REGIO, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z REGIO:

biuro@regiocentrum.pl

I. Wskazanie administratora

Administratorem danych osobowych jest
Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju REGIO z siedzibą w Łodzi, ul. Kamińskiego 3/5 lok.43.

II. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

Głównym celem przetwarzania zebranych danych osobowych jest informowanie na temat realizowanych projektów oraz rozsyłanie bezpłatnego newslettera.

III. Okresy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów, przez okres do czasu zakończenia ich realizacji lub dla realizacji przez REGIO uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt. II powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

IV. Typ przetwarzanych danych osobowych

REGIO może gromadzić niektóre spośród następujących informacji: imię i nazwisko, adres e-mail.

V. Prawa osoby, której dane dotyczą

REGIO pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym ma Pani/Pan następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:
  1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  3. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  4. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  5. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
 • prawo przenoszenia danych do innego podmiotu
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  3. administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych.

VI. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

VII. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych, prawo do informacji o przetwarzaniu.

Dane osobowe nie są transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VIII. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

IX. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, spowoduje zaprzestanie przetwarzania, a w konsekwencji ich usunięcie. Nie będzie realizowana usługa informacyjna na temat realizowanych działań REGIO ani newsletter.

X. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez REGIO Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Więcej informacji na temat wprowadzenia Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Cyfryzacji: https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator.